0
Omsättning, mn euro
0
Ägarkunder
0
Anställda
0
Verksamhetsställen

HOK-Elanto-koncernens omsättning och rörelseresultat enligt affärsområde

HOK-Elantos verksamhetsområde

HOK-Elantos värderingar

Kompetent personal

 •     HOK-Elanto sysselsätter direkt mer än 6 000 personer
 •     Mångkulturalism och mångfald
 •     Mångsidiga uppgifter och möjligheter till avancemang

Förmåga till förändring

 • Befolkningen växer
 • Det finns efterfrågan på digitala tjänster
 • Metropolområdet lever dygnet runt

Ansvar

 • För samhällets bästa
 • För cirkulär ekonomi
 • Etiska val varje dag, året om

Resultatet tryggar vår framtid

Antal anställda och verksamhetsställen, omsättning och dess utveckling 31 december 2018

Finlands största handelslag erbjuder tjänster nära dig – när du vill. HOK-Elanto är S-gruppens största regionhandelslag och en av områdets viktigaste arbetsgivare. Det har över 320 verksamhetsställen och cirka 6 000 anställda. Det omfattande nätverket av butiker och restauranger betjänar kunderna till och med dygnet runt. Som ägare får du de bästa förmånerna för dina inköp.

Handelslagets förvaltning väljs demokratiskt

HOK-Elanto är ett andelslag som ägs och styrs av sina medlemmar. Ägarna har möjlighet att påverka andelslagets förvaltning genom att rösta i fullmäktigeval, som ordnas vart fjärde år. Förra gången ordnades valet i april 2016.

HOK-Elantos ledningsgrupp

Veli-Matti Liimatainen
verkställande direktör

Juha Ilvonen
planeringsdirektör, den verkställande direktörens ställföreträdare

Tuomas Ahola
kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Jouko Heinonen
divisionsdirektör, restauranger (t.om. 1 augusti 2018)

Lassi Juntunen
divisionsdirektör, Prisma, Kodin Terra, ABC och webbhandel

Jyrki Karjalainen
fastighetsdirektör

Antero Levänen
personaldirektör

Kimmo Nikula
divisionsdirektör, market- och varuhushandel, begravningstjänsten och den juridiska tjänsten

Laura Oja
ekonomidirektör

Henriikka Puolanne
divisionsdirektör, restauranger (fr.o.m. 1 augusti 2018)

Fullmäktige

I HOK-Elantos fullmäktige väljs genom val 60 ledamöter och lika många suppleanter. Fullmäktige fattar bland annat beslut om handelslagets stadgar, fastställer förra årets bokslut och beslutar hur överskottet ska användas samt utser revisorerna och ledamöterna i förvaltningsrådet. Dessutom kan fullmäktigeledamöterna ställa motioner om frågor som gäller handelslagets verksamhet till styrelsen.

 • Zahra Abdulla
 • Outi Alanko-Kahiluoto
 • Sini Alén
 • Maija Anttila
 • Pentti Arajärvi
 • Sirpa Asko-Seljavaara
 • Harry Bogomoloff
 • Arto Bryggare
 • Mika Ebeling
 • Tarja Eklund
 • Laura Finne-Elonen
 • Tuula Haatainen
 • Yrjö Hakanen
 • Juha Hakola
 • Timo Harakka
 • Rakel Hiltunen
 • Arja Juvonen
 • Jukka Järvinen
 • Antti Kaikkonen
 • Seppo Kanerva
 • Pasi Karttunen
 • Pia Kauma
 • Kimmo Kiljunen
 • Marjo Kinnunen
 • Dan Koivulaakso
 • Paula Kokkonen
 • Irina Krohn
 • Merja Kuusisto
 • Sirkka-Liisa Kähärä
 • Kalle Könkkölä
 • Timo Laaninen
 • Jussi Larmo
 • Antero Laukkanen
 • Samuli Laurikainen
 • Leena Luhtanen
 • Björn Månsson
 • Marika Niemi
 • Irja Nieminen
 • Mika Niikko
 • Vaula Norrena
 • Jukka Nurminen
 • Sara Paavolainen
 • Jaana Pelkonen
 • Terhi Peltokorpi
 • Riitta Prusti
 • Sirpa Puhakka
 • Mari Rantanen
 • Pekka Reinikainen
 • Suvi Rihtniemi
 • Merike Rinne
 • Wille Rydman
 • Harri Saksala
 • Sari Sarkomaa
 • Kaarina Suonperä
 • Jouni Särkijärvi
 • Erkki Tuomioja
 • Kari Uotila
 • Raija Vahasalo
 • Sinikka Vepsä
 • Johanna Värmälä

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och den verkställande direktörens arbete med att sköta HOK-Elantos förvaltning och verksamhet. Det fastställer handelslagets viktigaste strategier och övergripande ekonomiska mål, fattar beslut om väsentliga ändringar i verksamheten och organisationen samt utser handelslagets styrelse och verkställande direktör. HOK-Elantos förvaltningsråd har 18 ledamöter, varav två har valts av personalen. Ledamöternas mandatperiod är tre år.

Jorma Bergholm, ordförande
Ben Zyskowicz, 1:a vice ordförande
Kari Uotila, 2:a vice ordförande
 • Sini Alén
 • Arto Bryggare
 • Juha Hakola
 • Timo Harakka
 • Seppo Huhta
 • Kimmo Kiljunen
 • Irina Krohn
 • Merja Kuusisto
 • Piia Kuusniemi
 • Sirkka-Liisa Kähärä
 • Reija Laitinen
 • Björn Månsson
 • Marika Niemi
 • Heli Puura
 • Lea Saukkonen

Styrelsen

Styrelsen främjar HOK-Elantos intressen och sköter dess angelägenheter i enlighet med lagen om andelslag, handelslagets stadgar, det av förvaltningsrådet fastställda reglementet samt anvisningar och beslut utfärdade av fullmäktige och förvaltningsrådet. Styrelsen ansvarar för att handelslagets verksamhet är framgångsrik. Styrelsen fattar beslut om de viktigaste strategierna och målen, investeringarna, de årliga ekonomiska målen och verksamhetsplanerna samt leder och övervakar den operativa verksamheten. I HOK-Elantos styrelse ingår utöver den verkställande direktören sex medlemmar som tillsatts av förvaltningsrådet. Styrelsens mandatperiod är ett år.

ordförande
Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör

Jaakko Aspara, professor
Tuula Entelä, juris kandidat
Taru Keronen, ekonomie magister
Pekka Laaksonen, ekonomie magister
Sallamaari Muhonen, kommunikationskonsult
Markku Uitto, verkställande direktör

Bitnami