0
Omsättning, mn euro
0
Ägarkunder
0
Anställda
0
Verksamhetsställen

HOK-Elanto-koncernens omsättning och rörelseresultat enligt affärsområde

HOK-Elantos verksamhetsområde

En kompetent personal är vår stolthet

Antal anställda och verksamhetsställen, omsättning 31 december 2019

Finlands största handelslag erbjuder tjänster nära dig – när du vill. HOK-Elanto är S-gruppens största regionhandelslag och en av områdets viktigaste arbetsgivare. Det har över 340 verksamhetsställen och cirka 6 000 anställda. Det omfattande nätverket av butiker och restauranger betjänar kunderna till och med dygnet runt. Som ägare får du de bästa förmånerna för dina inköp.

Handelslagets förvaltning väljs demokratiskt

HOK-Elanto är ett andelslag som ägs och styrs av sina medlemmar. Ägarna har möjlighet att påverka andelslagets förvaltning genom att rösta i fullmäktigeval, som ordnas vart fjärde år.

HOK-Elantos ledningsgrupp

Veli-Matti Liimatainen
verkställande direktör

Juha Ilvonen
planeringsdirektör, den verkställande direktörens ställföreträdare

Tuomas Ahola
kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Lassi Juntunen
divisionsdirektör, Prisma, Kodin Terra, ABC och webbhandel

Jyrki Karjalainen
fastighetsdirektör

Antero Levänen
personaldirektör

Kimmo Nikula
divisionsdirektör, market- och varuhushandel, begravningstjänsten och den juridiska tjänsten

Laura Oja
ekonomidirektör

Henriikka Puolanne
divisionsdirektör, restauranger 

Fullmäktige

I HOK-Elantos fullmäktige väljs genom val 60 ledamöter och lika många suppleanter. Fullmäktige fattar bland annat beslut om handelslagets stadgar, fastställer förra årets bokslut och beslutar hur överskottet ska användas samt utser revisorerna och ledamöterna i förvaltningsrådet. Dessutom kan fullmäktigeledamöterna ställa motioner om frågor som gäller handelslagets verksamhet till styrelsen.
Fullmäktige 2016–2020 >

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och den verkställande direktörens arbete med att sköta HOK-Elantos förvaltning och verksamhet. Det fastställer handelslagets viktigaste strategier och övergripande ekonomiska mål, fattar beslut om väsentliga ändringar i verksamheten och organisationen samt utser handelslagets styrelse och verkställande direktör. HOK-Elantos förvaltningsråd har 18 ledamöter, varav två har valts av personalen. Ledamöternas mandatperiod är tre år.
Förvaltningsrådet 2018 > 

Styrelsen

Styrelsen främjar HOK-Elantos intressen och sköter dess angelägenheter i enlighet med lagen om andelslag, handelslagets stadgar, det av förvaltningsrådet fastställda reglementet samt anvisningar och beslut utfärdade av fullmäktige och förvaltningsrådet. Styrelsen ansvarar för att handelslagets verksamhet är framgångsrik. Styrelsen fattar beslut om de viktigaste strategierna och målen, investeringarna, de årliga ekonomiska målen och verksamhetsplanerna samt leder och övervakar den operativa verksamheten. I HOK-Elantos styrelse ingår utöver den verkställande direktören sex medlemmar som tillsatts av förvaltningsrådet. Styrelsens mandatperiod är ett år.
Styrelsen 2018 >

Bitnami